O projekte

Ciele a ambície projektu

Širším cieľom a ambíciou nášho projektu je obrana zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti, ktorý sme v posledných rokoch pozorovali na Slovensku (aj mimo neho), ako aj presadzovanie a posilňovanie ľudských a občianskych práv, slobody prejavu a umeleckého prejavu, demokratických hodnôt.

Budeme sa zaoberať a spochybňovať negatívne javy, ako je rastúca podpora krajne pravicového hnutia extrémizmu, antisemitizmu, prostredníctvom kombinácie umeleckých, kultúrnych a vzdelávacích aktivít (zaznamenávanie príbehov pamätníkov, multižánrová výstava a vzdelávacia konferencia) realizovaných na Slovensku a v Nórsku počas projektového obdobia 2022-2024.

Do projektu je zahrnutý aj lokálny partner Múzeum holokaustu v Seredi, ktorý je renomovanou spomienkou a  vzdelávacou inštitúciou, spolu s občianskym združením EDAH, ktoré je aktívne pri vzdelávaní v oblasti histórie.

Financovanie projektu

Projekt s názvom HISTORY DEFINES OUR FUTURE je realizovaný v rámci programu “Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca” spolufinancovaného z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Správcom programu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Projekt HISTORY DEFINES OUR FUTURE  získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 159 757 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 28 192 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Granty EHP

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti.

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP. Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ. Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe