Tomáš Lang (*1942)

Tomáš Lang (2022)

Tomáš Lang sa narodil 9. mája 1942 v Budapešti rodičom židovského pôvodu Alexandrovi Frankfurterovi a Hermine, rod. Langovej.

O oboch rodičov aj starých rodičov z matkinej aj otcovej strany prišiel počas druhej svetovej vojny. Po vojne si ho z nemocnice, v ktorej ležal počas deportácií Židov z Maďarska pre zápal stredného ucha, zobrala matkina sestra Aranka. V roku 1947 bol adoptovaný matkiným bratom Alexandrom a jeho manželkou Helenou, presťahoval sa z Budapešti do Nových Zámkov a bolo mu zmenené priezvisko na Lang. Alexander bol po obvinení z čierneho obchodu internovaný v tábore v Novákoch. Základnú a strednú školu navštevoval v rokoch 1948 – 1959 v Nových Zámkoch. Školské časy boli sprevádzané prejavmi antisemitizmu nielen zo strany rovesníkov, ale aj učiteľov. Po ukončení gymnázia študoval na fakulte v Brne a chcel sa stať konštruktérom automobilov. V poslednom ročníku prestúpil na univerzitu do Prahy, kde sa venoval obrábacím strojom, a súčasne začal pracovať v závode Elektrosvit v Nových Zámkoch na úseku elektroinštalácie svietidiel. V roku 1966 prišiel s návrhom zavádzania počítačov do fabriky. Následne absolvoval štúdium ekonomiky v rokoch 1965 – 1968 a neskôr si urobil aj ašpirantúru z matematiky. Krátko pred ruskou inváziou opustil Elektrosvit a od 1. júla 1968 pracoval v Bratislave vo Výskumnom ústave zváračskom. V rokoch 1969 a 1970 pôsobil ako vedúci pobočky Výskumného ústavu kovopriemyslu Prešov v Nových Zámkoch. Keď sa po decembri 1970 Nové Zámky osamostatnili od Pražského strojárstva a vznikol Výskumný ústav náradia VUNAR, pracoval na tomto pracovisku na pozícii riaditeľa až do septembra 1989. V súčasnosti sa venuje vydávaniu kníh s tematikou holokaustu a dejín židovstva na južnom Slovensku.

Celý príbeh pamätníka nájdete v online archíve Memory of Nations.